Polityka prywatności i RODO


Ochrona danych osobowych w myśl tzw. RODO, polityka prywatności i polityka cookies.

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) tzw. RODO, które wprowadza spójne zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej. W związku z powyższym informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest SWISS-MEDICA SP. Z O. O. SP. K. z siedzibą w Łodzi (91-845) przy ulicy Franciszkańskiej 104/112, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS, pod numerem KRS 0000467495, NIP: 726-265-24-05. REGON: 101629240.
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta do prowadzenia dokumentacji medycznej niezbędne jest podanie co najmniej takich danych jak:
  Nazwisko i imię (imiona),
  Data urodzenia,
  Oznaczenie płci,
  Adres miejsca zamieszkania,
  Numer PESEL jeśli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie maja nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, W przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażania zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego zamieszkania
 3. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność przyjęcia przez Swiss-Medica sp. z o. o. sp. k. pacjenta i wykonania procedur medycznych.
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania badań oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej oraz okres wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; tj. przez 20 lat, a w przypadku dzieci do ukończenia 2 r.ż. przez okres 22 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. W przypadku ewentualnych roszczeń okres ten może ulec wydłużeniu na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Dokumentacja RTG – 10 lat, skierowania i zlecenia – 5 lat.
 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane osobom nieupoważnionym. Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona również m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, a także w przypadkach wyraźnie przewidzianych aktualnie obowiązującymi przepisami.
 6. Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r., ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).